Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pcprradziejow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Sas Wisłocka, adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprradziejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 285 35 43 lub 609 392 558. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie mieści się na I piętrze oraz 1 pomieszczenie na partecze w budynku PCPR przy ul. Rolniczej 4c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje 7 pomieszczeń, w tym: 3 pomieszczenia administracyjno- biurowe, 2 pomieszczenia do obsługi interesantów na piętrze oraz 1 pomieszczenie do obsługi interesantów na parterze , 1 pomieszczenie przeznaczone na składnicę akt. Przy pokojach umieszczone są tabliczki z imionami, nazwiskami i stanowiskami pracowników.

Na parterze znajduje się dostosowana i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami łazienka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynne jest w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wnioski przyjmuje się od 8.00 do 15.00

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Rolniczej 4c. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie, po przejściu przez krótki wiatrołap, znajduje się pomieszczenie do obsługi interesantów, na prawo znajdują się schody prowadzące na 1 piętro do pozostałych pomieszczeń.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek jest wolnostojący z 2 kondygnacjami nadziemnymi- parter i I piętro. W budynku jest jedna klatka schodowa. Brak windy na piętro. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest pomieszczenie na parterze. Wejścia do pokoi oznakowane są tablicami.

Dostępność toalety:

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Rolniczej 4c. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie, po przejściu przez krótki wiatrołap, znajduje się pomieszczenie do obsługi interesantów, na prawo znajdują się schody prowadzące na 1 piętro do pozostałych pomieszczeń, na wprost wejścia znajduje się dostosowana łazienka.

Dostępność parkingu:

brak.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pokoje posiadają listwy progowe. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody nie są właściwie oznakowane, obecne poręcze nie są wystarczające, znajdują się na jednej wysokości tylko po lewej stronie.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego pokoju istnieje możliwość podejścia urzędnika do klienta i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Kącik /miejsce dla dziecka

Na piętrze budynku znajduje się kącik dla dziecka.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar